Dóka Éva Pincészet

Facebook Nyereményjáték Játékszabályzat

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: „Facebook nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Dóka Éva Pincészet (Dóka Éva e.v., 8793 Tekenye, Tekenye tér 2., adószám: 75254139-2-40) továbbiakban: Szervező.

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, melyben a Játékos vállalja, hogy a https://www.facebook.com/dokaevapinceszet címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) a Játék időtartama alatt „kedveli” („like”) és „követi” („follow”) a Dóka Éva Pincészet Facebook oldalt, valamint hozzászólásban megválaszolja a 2021. 08. 27. 16:00 órai bejegyzésben feltett kérdést.

A játékban 3, véletlenszerűen kisorsolt Játékosé lesz a nyeremény. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a Játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos(ok)”). A Játékosoknak saját nevükre regisztrált, azaz valós Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 2013. évi V. törvény. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).
A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot, ideértve az annak részét képező adatkezelési szabályzatot is.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. augusztus 27. napján 16:00:00 órakor kezdődik, és 2021. szeptember 5. 24:00:00 óráig tart.

IV. SORSOLÁS

A nyertesek (tartaléknyertesek) meghatározása nem-nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik: A Szervező a Játék időtartama alatt a Játékra a II. pont szerint jelentkezett Játékosok közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a Játék nyerteseit és a tartaléknyerteseket.

A tartaléknyertes Játékosok abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertesek részvétele bármely okból érvénytelen, vagy a nyertesek a Játékból bármely okból kizárásra kerülnek.

A nyertest a Szervező a sorsolást követő 3 napon belül értesíti a nyereményjátékról szóló poszt alatt kommentben, a nyereményt pedig a sorsolást követő 30 napon belül kézbesíti.

A Szervező a nyertesek teljes nevét a Facebook és Instagram oldalán is közzé teheti a sorsolást követően saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás, és díjazás nélkül.

A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan és visszavonhatatlanul beleegyeznek.

V. NYEREMÉNY

A nyeremény nyertesenként 1 üveg, (a Játékban összesen 3×1 üveg) Dóka Éva Pincészet által forgalmazott bor. A Játékosok a bejegyzéshez írt hozzászólásban jelölhetik meg, hogy a bejegyzés képén szereplő borok közül melyiket szeretnék megnyerni.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható.

VI. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE

Sorsolás időpontja: 2021. szeptember 6.
A nyertes Játékossal a sorsolást követő 3 napon belül a Dóka Éva Pincészet kommentben felveszi a kapcsolatot.
A nyeremény nem átruházható.

VII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben vagy e-mailben egyeztetjük. A nyeremény kiszállítása csak Magyarország területén belül lehetséges. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

VIII. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

IX. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Nyertes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail

cím, postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Nyertes feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

X. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat bármikori módosítására, illetve kiegészítésére, kivéve az adatvédelmi rendelkezéseket, így különösen az érintett személyes adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, az adatfeldolgozók személyét, valamint az érintettek jogait érintő egyéb rendelkezéseket. A Játékszabályzat módosításának tényét és a módosított Játékszabályzat elérhetőségét a Szervező a Játék Facebook oldalán közzéteszi.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon, célra és időtartamig kerülnek felhasználásra. A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon.

A promóció során szolgáltatott információk jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik.
A Szervező a Játék lezárulása után 120 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Kelt: 2021.08.27.

Dóka Éva Pincészet